(1)
Endicott, T. Comity Entre Autoridades . eunomia 2016, 9-29.