(1)
Arias Maldonado, M. Antropoceno Sin Antropoceno . eunomia 2017, 321-326.