[1]
L. E. Nores Torres, Ā«La reforma del art. 42 ET en el RDL 32/2021, de 28 de diciembreĀ», Labos, vol. 3, pp. 73-82, feb. 2022.